Phê duyệt các khoản bảo lãnh ngân hàng liên quan dự án Waterpoint

18/06/2019

NGÂN HÀNG BẢO LÃNH DƯ ÁN WATERPOINT

  Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước - Sở Giao dịch chứng khoán 'TP. HCM
  • Tên tổ chức : CÔNG TY CÔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG
  •   Mã chứng khoán : NLG -_ Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 11, Tòa nhà Capital Tower
  Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 22a/2019/NQ/HĐQT/NLG ngày 18/06/2019 v/v phê duyệt phương án bảo lãnh cho khoản vay của Công ty CP Southgate tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam, và khoản phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại Ngân hàng TMCP Phương Đông cho dự án Waterpoint 165ha. waterpoint   CÔNG TY Cổ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG NGHỊ QUYÉT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Trích NQ HĐQT số 242 /2019/NG/HĐQT/NLG ngày 18 /06/2019) HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỎ PHÀN ĐẦU TƯ NAM LONG

NGHỊ QUYẾT

  • Điều 1: Phê duyệt phương án bảo lãnh cho khoản vay của Công ty Cổ phần Southgate tại Ngân hàng Standard Chartered Việt Nam cho dự án Waterpoint 165ha, với hạn mức 1.315.000.000.000 đồng.
  • Điều 2: Phê duyệt khoản phát hành bảo lãnh cho người mua nhà tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (°OCB”) cho dự án Waterpoint 165ha, với hạn mức là 1.155.000.000.000 đồng.
  • Điều 3: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Người có trách nhiệm Công bố thông tin, Thư ký Hội đồng Quản trị, và các bộ phận liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này..
  • Điều 4: Nghị quyết này được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh và có hiệu lực kế từ ngày ký.
Nơi nhân: - — Như Điều 3, - UBCKNN, SGDCKHCM; - Lưu VPHĐQT

NGUYÊN XUÂN QUANG

waterpoint

Theo Nam Long

Đăng ký thông tin

Hãy để chúng tôi giúp bạn có được sự lựa chọn tốt nhất cho căn hộ của mình, vui lòng nhập thông tin của bạn bên dưới, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn trong thời gian sớm nhất.